Classes

Tunnit, Kurssit & Workshopit

classes

ILO Viikko­tunnit

ILOn Drop-in tunnit kesän aikana Hietaniemen Paviljongilla.

Nähdään! 

specials

ILO Erikois­tunnit

ILO Tribessa on kuu­kau­sit­tain eri­lai­sia vaih­tu­via eri­kois­tun­teja. Tun­tien pi­tuus vaih­te­lee 2-3 tun­nin vä­lil­lä. Pää­set eri­kois­tun­tien ai­ka­na su­kel­ta­maan sy­vem­mäl­le eri­lais­ten tee­mo­jen pa­riin. Eri­kois­tun­nei­lla näh­dään niin ILOsta tut­tuja opet­ta­jia kuin vie­rai­le­via täh­tiäkin.

retreats

ILO Retriitit

ILO Tribe tarjoaa moni­puo­lisia yh­den tai use­amman päi­vän irti­ot­toja ar­jes­ta. Pää­set naut­ti­maan yh­des­sä mui­den kans­sa kau­pun­ki­ret­rii­teis­tä. Ajoit­tain mat­kus­tam­me myös luon­non hel­maan ren­tou­tu­maan ja voi­maan­tumaan.

workshops

ILO Workshopit

ILOn Work­shopeis­sa pää­set sy­ven­ty­mään oman har­joi­tuk­se­si äärel­le eri­lais­ten tee­mojen ym­pä­ril­lä. Tie­dos­sa on niin ILOn omien opet­ta­ji­en kuin vie­rai­le­vien täh­tien­kin work­shoppeja.

courses

ILO Kurssit

ILO Triben kursseilla pää­set useam­man vii­kon mat­kal­le sa­mas­sa tur­val­lises­sa po­ru­kas­sa. Tä­mä mah­dol­lis­taa vie­lä­kin yksi­löl­li­sem­män ja sy­vem­män mat­kan ke­hit­tymi­sen it­se­si äärel­le. Kurs­sit tar­jo­avat myös oival­ta­mi­sen het­kiä yh­des­sä mui­den kurs­si­lais­ten kanssa. (kurssit ovat kesätauolla)

Varaukset ja lisätiedot

Varaa paikkasi ILOn tunneille ja retriiteille ILOn Holvissa sijaitsevan nettikaupan kautta.  

private

ILO Yrityksille

ILOn voi tilata yrityksiin joko kerta käyntinä tai vaikka viikottaisena tuntina. ILOn yritystunnit tarjoavat työntekijöillesi levähdyksen ja voimaantumisen hetken työpäivien lomaan. Tunnit joko omissa tai meidän tiloissamme.

Kysy lisää: info@ilotribe.com

Also in English and in Spanish! 

private

ILO Yksityisesti

ILO kaveriporukassa tai yksityistuntina? Tarjoamme myös ykstyistunteja esimerkiksi polttariporukalle tai muuten vaan kavereiden kanssa ajanviettoon. Myös yksityistuntien kautta oman harjoituksen syventäminen onnistuu mainiosti.

Kysy lisää: info@ilotribe.com

Also in English and in Spanish! 

Varaukset ja lisätiedot

Kysy lisää ILO Private tunneista niin muokkaamme juuri teille soveltuvan tuntikokonaisuuden.

 

Please don’t hesitate to ask more about ILO Private classes. We will tailor you an unique wellbeing combination. 

subscribe & don't be a stranger

Tilaa ILOn uutiskirje