Classes

Tunnit, Kurssit & Workshopit

classes

ILO Viikko­tunnit

ILO Tribessa pää­set naut­ti­maan päivit­täin moni­puo­lisis­ta viik­ko­tun­neis­ta on­nel­li­suus-talom­me kah­des­sa tun­nel­mal­li­ses­sa sa­lis­sa. Viik­ko­tun­tei­him­me kuu­luu niin dy­naa­mi­sia flow-jooga­tun­teja, ren­tout­tavia yin-jooga­tun­teja kuin len­nok­kai­ta aerial-tun­teja­kin

specials

ILO Erikois­tunnit

ILO Tribessa on kuu­kau­sit­tain eri­lai­sia vaih­tu­via eri­kois­tun­teja. Tun­tien pi­tuus vaih­te­lee 2-3 tun­nin vä­lil­lä. Pää­set eri­kois­tun­tien ai­ka­na su­kel­ta­maan sy­vem­mäl­le eri­lais­ten tee­mo­jen pa­riin. Eri­kois­tun­nei­lla näh­dään niin ILOsta tut­tuja opet­ta­jia kuin vie­rai­le­via täh­tiäkin.

retreats

ILO Retriitit

ILO Tribe tarjoaa moni­puo­lisia yh­den tai use­amman päi­vän irti­ot­toja ar­jes­ta. Pää­set naut­ti­maan yh­des­sä mui­den kans­sa kau­pun­ki­ret­rii­teis­tä. Ajoit­tain mat­kus­tam­me myös luon­non hel­maan ren­tou­tu­maan ja voi­maan­tumaan.

workshops

ILO Workshopit

ILOn Work­shopeis­sa pää­set sy­ven­ty­mään oman har­joi­tuk­se­si äärel­le eri­lais­ten tee­mojen ym­pä­ril­lä. Tie­dos­sa on niin ILOn omien opet­ta­ji­en kuin vie­rai­le­vien täh­tien­kin work­shoppeja.

Coming soon!

courses

ILO Kurssit

ILO Triben tun­nel­mal­lises­sa kurs­si­salis­sa pää­set useam­man vii­kon mat­kal­le sa­mas­sa tur­val­lises­sa po­ru­kas­sa. Tä­mä mah­dol­lis­taa vie­lä­kin yksi­löl­li­sem­män ja sy­vem­män mat­kan ke­hit­tymi­sen it­se­si äärel­le. Kurs­sit tar­jo­avat myös oival­ta­mi­sen het­kiä yh­des­sä mui­den kurs­si­lais­ten kanssa.

Varaukset

Varaa paikkasi ILOn tunneille MINDBODYn kautta:

subscribe & don't be a stranger

Tilaa ILOn uutiskirje