Classes

Tunnit, Kurssit & Workshopit

classes

ILO Viikko­tunnit

ILO Tribessa pää­set naut­ti­maan päivit­täin moni­puo­lisis­ta viik­ko­tun­neis­ta on­nel­li­suus-talom­me kah­des­sa tun­nel­mal­li­ses­sa sa­lis­sa. Viik­ko­tun­tei­him­me kuu­luu niin dy­naa­mi­sia flow-jooga­tun­teja, ren­tout­tavia yin-jooga­tun­teja kuin len­nok­kai­ta aerial-tun­teja­kin

specials

ILO Erikois­tunnit

ILO Tribessa on kuu­kau­sit­tain eri­lai­sia vaih­tu­via eri­kois­tun­teja. Tun­tien pi­tuus vaih­te­lee 2-3 tun­nin vä­lil­lä. Pää­set eri­kois­tun­tien ai­ka­na su­kel­ta­maan sy­vem­mäl­le eri­lais­ten tee­mo­jen pa­riin. Eri­kois­tun­nei­lla näh­dään niin ILOsta tut­tuja opet­ta­jia kuin vie­rai­le­via täh­tiäkin.

retreats

ILO Retriitit

ILO Tribe tarjoaa moni­puo­lisia yh­den tai use­amman päi­vän irti­ot­toja ar­jes­ta. Pää­set naut­ti­maan yh­des­sä mui­den kans­sa kau­pun­ki­ret­rii­teis­tä. Ajoit­tain mat­kus­tam­me myös luon­non hel­maan ren­tou­tu­maan ja voi­maan­tumaan.

workshops

ILO Workshopit

ILOn Work­shopeis­sa pää­set sy­ven­ty­mään oman har­joi­tuk­se­si äärel­le eri­lais­ten tee­mojen ym­pä­ril­lä. Tie­dos­sa on niin ILOn omien opet­ta­ji­en kuin vie­rai­le­vien täh­tien­kin work­shoppeja.

courses

ILO Kurssit

ILO Triben tun­nel­mal­lises­sa kurs­si­salis­sa pää­set useam­man vii­kon mat­kal­le sa­mas­sa tur­val­lises­sa po­ru­kas­sa. Tä­mä mah­dol­lis­taa vie­lä­kin yksi­löl­li­sem­män ja sy­vem­män mat­kan ke­hit­tymi­sen it­se­si äärel­le. Kurs­sit tar­jo­avat myös oival­ta­mi­sen het­kiä yh­des­sä mui­den kurs­si­lais­ten kanssa.

Varaukset ja lisätiedot

Varaa paikkasi ILOn tunneille MINDBODY järjestelmän kautta. 

Sinulla tulee olla voimassa oleva kortti järjestelmässä, jotta voit tehdä varauksia. Voit ostaa kortin netistä. 

Tuo tunnille itsesi ja juomapullosi. Meillä kuuluu matot ja apuvälineet hintaan. Toki omankin maton saa tuoda. 

subscribe & don't be a stranger

Tilaa ILOn uutiskirje